Algemene voorwaarden

(Versie maart 2020)

Bureau Rachel &CO is een eenmanszaak gedreven door Rachel Felix met een team van freelancers en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58543716.  

_______________________________________________

Dit zijn mijn algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die ik, Rachel Felix (met KvK-nummer: 58543716), met jou sluit. Heb je vragen? Neem dan contact op via e-mail of per post: Rachel Felix, Ubbergseweg 102, 6522 KL Nijmegen. Bellen kan ook. Ik behoud het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing is.

Artikel 1 – Producten

Ik verkoop schrijftrainingen en bied schrijfdiensten aan.

Artikel 2 – Registratie

Om een product te bestellen, moet je je registreren. Hiervoor verstrek je je persoonlijke gegevens aan mij. Deze persoonlijke gegevens dien je naar waarheid in te vullen en ze dienen actueel te zijn. Ik bescherm je persoonlijke gegevens goed; zie ook mijn privacybeleid op mijn website. Gebruik een sterk wachtwoord voor je account en geef je wachtwoord nooit aan anderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van je account, bijvoorbeeld: als een ander met jouw wachtwoord een bestelling bij mij plaatst.

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in mijn webshop aangegeven. Je kunt in mijn webshop betalen met Ideal. Eventuele verzendkosten komen voor jouw rekening.

Artikel 4 – Leveringen

Ik lever jouw product af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt het adres niet meer wijzigen als ik het pakket al heb verzonden. Ik doe mijn best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stel ik je hiervan schriftelijk op de hoogte. Ik garandeer dat je de bestelling uiterlijk dertig dagen na bevestiging van de bestelling ontvangt. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt je mij vragen om (a) het bedrag dat je voor het product betaald hebt terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour

Je mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat je het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt je doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar rachel@rachelfelix.nl. Nadat je van mij een bevestiging hebt ontvangen, moet je het product binnen veertien dagen opsturen. Als ik het product heb ontvangen, stort ik binnen veertien dagen het volledige aankoopbedrag terug en betaal ik de kosten van de terugzending. Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken of je het product wilt houden, moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of je het product wilt houden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door mijn opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Jouw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Privacy Policy

Ik bescherm je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie mijn privacybeleid doornemen.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op mijn teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn mijn eigendom (of heb ik in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jouw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 – Klachtenregeling

Heb je een klacht over de uitvoering van de overeenkomst? Dan hoor ik dat graag. Stuur je klacht dan zo snel en zo volledig mogelijk omschreven naar rachel@rachelfelix.nl. Ik handel je klacht zo snel mogelijk af, uiterlijk binnen vijf dagen nadat ik je klacht heb ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen vijf dagen een bevestiging van ontvangst van je klacht en laat ik weten wanneer ik een inhoudelijk antwoord verwacht te kunnen geven. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillenregeling

1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die ik met jou sluit is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.

2. Ook kun je als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr

Artikel 11 – (Online) Programma/traject

Bij het volgen van een programma/traject, geldt het volgende:

  • Voor het deelnemen aan een programma is 100% commitment gevraagd. Natuurlijk kan het voorkomen dat er geen goede match blijkt tussen jou en mij, of dat het programma niet passend blijkt. Daarom geldt er een garantietermijn tot en met 30 dagen na aanvang van het programma.
  • Jij bent in dat geval de aanbetaling en gemaakte (on)kosten verschuldigd.
  • Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen na het annuleren te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven.
  • De toegang tot de online omgeving en eventuele andere systemen, zal worden ontzegd.

Artikel 12 – Open inschrijvingen

Bij open inschrijvingen gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden: open inschrijvingen (hieronder wordt mede verstaan het op individuele basis inschrijven door jou voor het aanmelden of afnemen van een tekstevent, workshop, webinar, text talk, groeisessie et cetera, zulks in de meest ruime zin van het woord). Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in jouw plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan een ticket voor een nieuwe datum). Dit dient altijd schriftelijk of per email te zijn overeengekomen met mij.

  • Rachel Felix heeft het recht om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden.
  • Bij annulering door mij heb jij recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag als je verhinderd bent van de alternatieve mogelijkheden gebruik te maken.

Artikel 13 – Betaling

1. Rachel Felix vraagt van jou dat de verschuldigde bedragen vooraf worden voldaan tenzij in overleg is overeengekomen om in termijnen te betalen.

2. Bij de afname van grotere oplagen is facturatie met betaling achteraf (wel met aanbetaling) met een opdrachtgever (geen consument zijnde) bespreekbaar. Alleen Rachel Felix heeft het recht te bepalen of dit wordt toegepast en onder welke voorwaarden.

3. Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan mij te melden.

4. In geval van wanbetaling van jou, heb ik het recht om de vooraf aan jou kenbaar gemaakte redelijke kosten, in rekening te brengen, tenzij er wettelijke beperkingen gelden.

14. Annuleringsvoorwaarden

1. Annuleren van een sessie (waaronder groeisessie, text talk en andere sessies) moet 24 uur van tevoren gebeuren. Annuleer je minder dan 24 uur van tevoren? Dan geef ik geen geld terug. Wel bied ik 50 procent korting op een volgende sessie die je bij mij boekt.